BELEDİYEMİZ

Vatandaş/Hizmet Alan Kişi İçin Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Selçuk Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Selçuk Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. 

Veri Sorumlusu 

 

Veri Sorumlusu: Selçuk Belediyesi

 

Adres: Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:5 Selçuk / İzmir

 

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Selçuk Belediyesi veya Belediye” olarak anılacaktır.) 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediyenin bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Belediye içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

ç)         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e)         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f)         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir. 

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

 

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, SGK Sicil No, Uyruk, Medeni Hali)

 

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.  (Örn. Telefon numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-posta Adresi)  

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn.Fotoğraf )  

 

Fiziksel Mekân Güvenliği: Bu veri kategorisi çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn.Kamera görüntü kayıtları )

 

Müşteri İşlem Verisi: Ürün veya hizmet alan kişinin işlemlerini gerçekleştirirken kullanılması gereken bilgileri ifade etmektedir. (Örn. Abone numarası, Fatura ve Makbuz Bilgileri, Mali durum Bilgisi.)

 

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (Örn.Banka Hesap Numarası, IBAN Bilgisi ) 

 

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Kurs - Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Unvan, Eğitim Durumu ) 

 

Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi kişiye ait hukuki işlem bilgilerini içermektedir. (Örn.Maaş Haczi Bilgileri, İcra Dosyaları ve Adli, İdari Dava Bilgileri )

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Kişiye ait ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn. Adli Sicil Kaydı)

 

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn. Güvenlik anahtarları, Kullanıcı adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log kayıtları, IP Adresleri )  

 

Sağlık Verisi: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn. Sağlık raporu, engellilik bilgisi)

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlarKişiye ait dini, felsefi inançların ait olduğu veri grubudur. (Örn. Din Bilgisi)

Diğer Veriler:  Kişiye ait kanunda sayılmayan diğer verilerin bulunduğu veri grubudur(Örn. Tapu Kaydı Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Ruhsat Bilgisi)

Toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları; 

 1. Belediye ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) belediyemiz ve/veya belediyemize bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Selçuk Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
 3. Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. Selçuk Belediyesi işlerinin yürütüldüğü veya Selçuk Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, kamusal ve iş sağlığı güvenliklerinin temini, 
 5. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,   1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,213 sayılı Vergi Usul  Kanunu, 2169 sayılı Evlendirme Yönetmeliği, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 6. Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 7. Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 8. Belediyemiz ve belediyeye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak hizmetlerimizi geliştirilmesi, hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 9. Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve belediye ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 10. Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 11. Selçuk’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilerin/kurumların aldığı hizmet kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
 12. Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, 
 13. Selçuk Belediyesi ve vatandaşlar arasında şeffaf, adil bir iletişim kurmak için iletişim stratejileri oluşturmak,
 14. Selçuk Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarına yönelik gelen eleştirileri ilgili birimlere iletmek ve halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemleri hazırlamak, 
 15. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru olarak sonuçlandırmak, 
 16. Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 17. Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak,

amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz; 

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da Selçuk Belediyesi iştirak şirketlerine, bu kapsamda vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurumsal ve yasal olarak ilişki içerisinde bulunduğumuz Belediye iştiraklerine,
 • Sizlere kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara,
 • Ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile bankalara,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sayıştaya,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi ve kamusal nitelikteki hizmetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla amacıyla sınırlı kalmak kaydı ile tedarikçilerimize,

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Selçuk Belediyesi ve Selçuk Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her halükârda kanuni süreler dahilinde Selçuk Belediyesi uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:5 Selçuk / İzmir” adresine yazılı olarak veya  kvkk@selcuk.bel.tr adresine  e-postanızın belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya belediyemizin  selcukbelediyesi@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Selçuk Belediye Başkanlığı Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Selçuk Belediye Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.