KURUMSAL

Etik Komisyonu

Selçuk Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve bu kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi gereği, 04.04.2022 tarih ve 104035 Sayılı Başkanlık Olur'u ile oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunda, Başkan Yardımcısı Bilgi KESKİN Komisyon Başkanı olarak, Başkan Yardımcısı Cansu BAKICIOL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Hatice DÖNMEZ ile Avukat Özlem DAL İNCE Üye olarak görev yapmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereği Selçuk Belediyesi Etik Komisyonunun görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Etik Komisyonunun Görevi;

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.

Etik Komisyonu Üyelerimiz;

 Bilgi KESKİNCansu BAKICIOLHatice DÖNMEZÖzlem DAL İNCE
 Başkan Yardımcısı
 Etik Komisyonu Başkanı
 0232 892 69 25 / 141
Başkan Yardımcısı
0232 892 69 25 / 136
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.  
0232 892 69 25 / 149
Avukat
0232 892 69 25 / 144

SELÇUK BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU

Sayın Başvuru Sahibi,

Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz!

Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?

Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.​
 • Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.

Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;

1- Posta yoluyla; Selçuk Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:111 Selçuk İZMİR adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,

2- e-posta yoluyla; personel@selcuk.bel.tr e-posta adresine ileti göndererek;

ETİK İLKELER

 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

BİRİM ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

2022 ETİK KOMİSYON KARARLARI