SELÇUK

İş Yeri Ruhsat İşlemleri

Başvurulmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Ruhsat başvurusuna bulunulmadan önce işyeri veya faaliyet konusu ile ilgili tereddütleri olan vatandaşlar, Müdürlüğümüze başvurarak ön inceleme talebinde bulunabilirler.

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gerekmektedir.

Oturma raporunda mesken olarak görünen yerlerde ruhsat başvurusu yapılması durumunda; parsel üzerindeki tapu kaydında ismi geçen tüm kat maliklerinin oy birliği ile verecekleri onay aranacaktır.

Faaliyeti sırasında ısıtma veya pişirme işlemi yapacak tüm işyerlerinde, faaliyeti sırasında oluşacak buhar ve kokuyu tahliye etmek amacıyla kullanılacak mimari projeye uygun bir baca bulunması gerekmektedir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsat dosyalarında gerekli olan itfaiye raporları için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü ile Belediyemiz arasındaki otomasyon sistemi ile elektronik ortamda başvuru, raporlama, depolama ve paylaşım sistemi olduğundan başvurular Müdürlüğümüze yapılmaktadır.

Her türlü gıda üretimi ve perakende satışına yönelik tüm işyerleri, hamam, kuaför, berber, masaj salonu, güzellik salonu, otel vb. işyerlerinin sahipleri, işletenleri ve tüm çalışanları Hijyen Eğitim Belgesi almak zorundadır. (Hijyen Eğitim Belgesi; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinden, mesleki eğitim merkezlerinden, Turizm Eğitim Merkezlerinden Olgunlaşma Enstitülerinden alınacak eğitim sonucuna göre düzenlenir.)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmeyen işyerleri: Muayenehaneler, mühendis, mimar ve meslek mensuplarınca açılan bürolar, avukatlık büroları, noter daireleri, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları, her türlü eğitim ve öğretim kurumu.  

9207 Sayılı yönetmeliğin 38. Maddesine istinaden Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlardan) ve buna dayanarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce hazırlanan rapora istinaden Müdürlüğümüzce İşyerlerine, halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahati açısından sakınca bulunmaması kaydıyla canlı müzik izin belgesi düzenlenmektedir.

Alkollü içkilerin satış ve sunumuna ilişkin TAPDK Belgesi almak isteyen işyerlerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya 100 metre mesafe olup olmadığının ölçümüne dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak mesafe krokisi ile Müdürlüğümüze yapılan başvurular, gelen cevap yazısı sonucuna göre talep sahibi işyerleri, yerinde denetlenerek 100 metre yakınında okul, dershane, öğrenci yurdu ve ibadethane gibi kurumların olmadığına dair uygunluk yazısı düzenlenecektir.

Ayrıca; İlçemiz sınırlarında meyhane, kıraathane, kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerlerin kapıdan kapıya 100 metre mesafenin belirlenmesinde; örgün eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarına, 25/01/2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede 2048 sayılı karar ile özel öğretim kursları da dahil edilmiştir.

 

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

SIHHİ İŞYERLERİ  ŞİRKET

 • Kira Kontratı (Kiracı Olanlardan) ,Tapu Fotokopisi
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Vergi Levhası – Vergi Yoklama Tutanağı
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Şirket Yetkilisi İmza Sirküleri
 • Numarataj Belgesi - Kroki
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • 6 Kg’lık Yangın Tüpü Faturası Ve Fotoğrafı (30 M²’Ye 1 Adet 6 Kg’lık) (İş Yeri Faaliyetine, İş Merkezi Ve Meskende Olmasına Göre "İtfaiye Raporu" İstenebilir)
 • Büyükşehir İtfaiye Raporu (Müdürlüğümüzden Başvuru Yapılacak)
 • Mesul Müdür Veya Sorumlu Yönetici Yetki Belgesi
 • Yarım Kapak Dosya
 • Su Abone Numarası (Su Faturası)
 • Sicil Gazetesi
 • Ustalık Belgesi (Güzellik Salonu, Kuaför, Restoran Vb.) 

KİŞİLER İÇİN

 • Kira Kontratı (Kiracı Olanlardan) , Tapu Fotokopisi
 • Sosyal Güvenlik  Kaydı  (Bağkur - Ssk- Emekli.Sandığı)
 • Yarım Kapak Dosya
 • Oda Kayıt Belgesi ( Ticaret Odası-Esnaf Adası –Turistik  Eşya Satıcıları .Odası) – Sicil Tasdiknamesi
 • Vergi Levhası - Vergi Yoklama Tutanağı
 • Nufus Cüzdan Sureti
 • İkametgah
 • 2 Adet Vesikalık  Fotoğraf
 • Numarataj Belgesi - Kroki
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • 6 Kg’lık Yangın Tüpü Faturası Ve Fotoğrafı (30 M²’Ye 1 Adet 6 Kg’lık) (İş Yeri Faaliyetine, İş Merkezi Ve Meskende Olmasına Göre "İtfaiye Raporu" İstenebilir)
 • Büyükşehir İtfaiye Raporu- (Müdürlüğümüzden Başvuru Yapılacak) 
 • Ustalık Belgesi (Güzellik Salonu, Kuaför, Restaurant Vb.) 
 • Su Abone Numarası (Su Faturası)

 

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN İSTENEN BELGELER 

 • Başvuru Formu
 • İmza Sirküleri
 • Tapu Belgesi
 • İş Akım Şeması Ve Açıklama Raporu (Üretim Projesi İle İlgili Bilgileri İçeren)
 • Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Hazırlanmış Proje Ve Açıklama Raporu
 • Çed Olumlu Raporu Veya Çed Gerekli Değildir Kararı (Çed Kapsamında İse)
 • İmar Müdürlüğünden Onaylı Vaziyet Planı-Numarataj Belgesi
 • Makine Yerleşim Planı
 • Kiracı İse Kira Kontratı
 • Motor Beyanı (Konut Bölgelerinde Motor Gücü 5 Hp Yi Geçemez)
 • Bayilik Sözleşmesi (Lpg Satış Yerleri)
 • Kurma İzin Belgesi-Bölge Çalışma Müdürlüğü (Gerekli Müesseselerden)
 • Şehir Şebeke Suyu Bulunmayan Yerlerde İçme Ve Kullanma Suyunun Temini İle İlgili Açıklama Raporu İle Suyun Bakteriyolojik Ve Kimyasal Analiz Raporu
 • Derin Kuyulardan Su Temin Edilmesi Halinde Dsi Müdürlüğünden Alınacak Kuyu Suyu Kullanma Belgesi
 • Yer Seçim Belgesi (İmar Müdürlüğünden Alınır)
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Gerçek Kişilerden İse İkametgah Sen.Ve Nüfus Cüzdan Sur.)
 • İlgili Oda Kayıt Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İmar Mevzuatına Göre Özel Yapı Gerektiren Faaliyetler İçin Buna Uygun Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmalıdır)
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi Diploma Sözleşmesi
 • İtfaiye Raporu
 • İşletme Belgesi (10 Ve Üzeri İşçi Çalıştıran Veya Çalışan Sayısına Bakılmaksızın Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşletmeler İçin)
 • Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi (Gerekli Müesseselerden)
 • Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü (Gerekli Müesseselerden)
 • Tabip Ve Sağlık Personeli Sözleşmesi (50 Ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşletmeler)
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Görüşü (Osb De Yer Alan Müesseselerden)
 • Ulaşım Görüşü (Gerekli Müesseselerden)
 • İZSU Genel Müdürlüğünden Atık Su Görüşü
 • Emisyon İzni (Emisyona Tabi Müesseselerden)
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Maddelerin Bul.Mües.)
 • LPG Eğitim Sertifikası, Elektrik Tesisat Projesi Topraklama Projesi (Gerekli Müesseselerden)
 • Çtv Borcu Yok Belgesi (İlgili Vergi Dairesinden Alınır)
 • Şehir Suyuna Bağlantı Belgesi
 • Şahıslardan İki Adet Fotoğraf, Dosya

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdan  Sureti
 • İkametgah Senedi
 • Sabıka Kaydı
 • Sağlık Raporu (TBC- Hbs Ag-Hiv-Portör) Belirtir.
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Numarataj Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi (Kiracı Olanlardan)
 • Oda kaydı – Sicil Tasdiknamesi
 • Yarım Kapak Dosya
 • Bağkur-SSK – Emekli Sandığı Kaydı
 • Vergi levhası – Vergi Yoklama Tutanağı
 • Büyükşehir İtfaiye Raporu- (Müdürlüğümüzden Başvuru Yapılacak) 
 • İşyerinin Basit Krokisi
 • Su Abone Numarası (Su Faturası)
 • Ustalık Belgesi (Güzellik Salonu, Kuaför, Restaurant Vb.) 
 • Etüd Proje Müdürlüğünden Onaylı Mesafe Krokisi (Kahvehane-Play Station Oyun Salonu Ve İçkili Yerler İçin)

ŞİRKETLER:

 • Kuruluş İlanı,Şirket Ana Sözleşmesi, İmza Sirküleri,Sicil Gazetesi
 • Açılması İstenen Yer İçin,Yönetim Kurulu Kararı Tutanağı Ve Yetkili
 • Temsilciye Yönetim Kurulu Kararı İle Verilmiş Yetki Belgesi
 • Mesul Müdürlük İçinde Yönetim Kurulu Kararı Tasdikli Sureti

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Tel: 0 232 892 69 25 Dahili : 121/127

Email: ruhsat@selcuk.bel.tr