SELÇUK

İmar Durumu İşlemleri (Çizili)

İmar Durumu (Çizili) İşlemlerinde Dilekçe Ekinde İstenilen Bilgi/Belgeler

  • Tapu Kayıt Örneği
  • Vekâletname ( Vekâleten Yapılan Başvurularda)
  • Veraset İlamı ( Varisince Yapılan Başvurularda)
  • İmza Sirküleri Ve Vergi Numarası ( Şirket Adına Yapılan Başvurularda)
  • Aplikasyon Krokisi (Lisanslı Harita Kadastro Bürosunca Hazırlanmış)
  • Kadastral Çap (Kadastro Müdürlüğünce Hazırlanmış)
  • Plankote